belka loga
W dniu 31 stycznia 2023 roku w Ostoi Huzara w Gielniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”, w którym wzięło udział 49 Członków.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Pan Marian Kmieciak, który zapoznał obecnych z celem spotkania oraz przedstawił porządek obrad.

Na Przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pana Mariana Kmieciaka – Prezesa LGD, natomiast na protokolanta, Panią Żanetę Gutowską – pracownika biura LGD.

Porządek obrad obejmował przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu za 2022 rok oraz wybory nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Członkowie LGD „Wszyscy Razem” przyjęli sprawozdania Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze.

Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Pan Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół, wiceprezesem Zarządu został Pan Mirosław Jakubczak – Wójt Gminy Błędów, Sekretarzem Zarządu został Pani Mariola Sitarek natomiast Skarbnikiem Zarządu został Pan Władysław Czarnecki – Wójt Gminy Gielniów.

Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Pan Marek Mikołajewski z gminy Błędów, Zastępcą - Pani Katarzyna Jastrzębska z gminy Odrzywół natomiast Sekretarzem Rady została Pani Elżbieta Wrzosek z gminy Rusinów.

W wyniku głosowania na członków Komisji Rewizyjnej Przewodniczącą została wybrana Pani Ewa Matuszczak, Wiceprzewodniczącą Pani Ewa Woźniak, natomiast członkiem Komisji został Pan Łukasz Pawlikowski.

Podczas Walnego Zebrania Członków omówiono proces przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, przedstawiono wyniki raportu z ewaluacji zewnętrznej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, który wykonała dla LGD firma zewnętrzna OMIKRON Mariusz Wachowicz oraz przedstawiono rekomendacje, wynikające z raportu, które dotyczą dalszej pracy biura oraz procedur wnioskowania w przyszłym okresie finansowania.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.