belka loga

W dniu 21 lutego 2023 r. w Ostoi Huzara w Gielniowie odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD „Wszyscy Razem” za 2022 rok. 

Na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za miniony rok, której celem jest analiza oraz podsumowanie procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów -  zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

Do udziału w warsztacie zostali zaproszeni członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, mieszkańcy obszaru objętego LSR, a także wnioskodawcy i wszyscy zaangażowani w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.     

Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone prze biuro LGD, pochodzące z monitoringu realizacji Strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa, dane na temat funkcjonowania LGD, wywiady z beneficjentami, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ankiety internetowe.

Podczas spotkania omówiono działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2022 roku, bieżący stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD. Warsztat zakończył się dyskusją m.in. na temat nowej LSR, działań ukierunkowanych na promocję obszaru LGD „Wszyscy Razem” oraz aktywizację lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i cenne uwagi.

Galeria zdjęć:

Warsztaty refleksyjne
Warsztaty refleksyjne Warsztaty refleksyjne
Warsztaty refleksyjne
Warsztaty refleksyjne Warsztaty refleksyjne
Warsztaty refleksyjne
Warsztaty refleksyjne Warsztaty refleksyjne