belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie § 17 ust. 4 litera h Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. ( wtorek) o godzinie 15.00 Ostoja Huzara W Gielniowie. Z dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 można zapoznać się w biurze LGD „Wszyscy Razem” ul. Szkolna 1, 26- 434 Gielniów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Założenia i kierunki Lokalnej Strategii Rozwoju (prezentacja do pobrania)