belka logaPrzewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 01/2023 – Rozwijanie Działalności Gospodarczej o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 8 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór sekretarza posiedzenia.
 4. Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD.
 5. Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem.
 6. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punk dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 9. Podpisanie karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji wraz z ustaleniem kwoty wsparcia (podjęcie uchwały punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Przyjęcie list operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Przyjęcie list operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Marek Mikołajewski