Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością
w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

W dniu 26 lutego br. w Restauracji Ostoja Huzara w Gielniowie  odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście rozmawiali nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów.

belka loga

 

ZAPROSZENIE

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2020 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.  

belka loga

 

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 3/2020 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole.  

belka loga

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” dokonała ostatnich naborów na premie i dotacje ze środków PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie realizuje ostatnie nabory d/t dotacji na rozwój działalności gospodarczej i działania społeczne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji unijnej pozyskanej przez LGD na realizację Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze 10 gmin powiatu przysuskiego i grójeckiego.

W naborze działania „Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracji lokalnej społeczności”, LGD przeznaczyło kwotę 523.456,00 zł . Wpłynęło
 11 wniosków od gmin i stowarzyszeń na kwotę 522.997,00 zł. Wszystkie wnioski znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania w kwocie do 50 tysięcy złotych. Pod koniec 2020 r. LGD przeprowadziło nabór wniosków na premię w wysokości 50 tysięcy złotych  
na założenie działalności gospodarczej . Na realizację 9 wniosków Stowarzyszenie przeznaczyło 450 tysięcy złotych.

Z kolei na rozszerzenie działalności gospodarczej LGD przeznaczyło 753.729,00 zł . Weryfikacji formalnej i merytorycznej zostało poddanych 8 wniosków złożonych przez przedsiębiorców na kwotę 751809,00 zł. Dofinansowanie można było uzyskać do 70% wartości projektu. Wnioski dotacyjne powyżej 25 tysięcy złotych wiązały się z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy.

Łącznie kwota środków na realizację w/w działań wyniosła 1.777.179,00 zł.

Niewykluczone, iż Stowarzyszenie przeprowadzi jeszcze jeden nabór w 2021 roku
na dodatkowe zadania.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                         Zarząd LGD „Wszyscy Razem”