Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2018 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności- Projekty Grantowe.

1konf2019W dniu 22.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania  „Wszyscy Razem” uczestniczyła  w konferencji pod nazwą "Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku".

Spotkanie było zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Perły Mazowsza", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Omawiano na nim tematy dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, Dobrych Praktyk Przetwórczych i Kulinarnych. Kongres był połączony ze szkoleniem "Rolnik w sieci".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” wybrało władze na nową kadencje 2019-2023

            W czwartek 7 lutego b.r. w Gielniowie odbyło się walne zebranie LGD „Wszyscy Razem”. W programie było min. przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium dla Zarządu.

            W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół a zastępcą Joanna Kazimierska z Mogielnicy. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Marek Mikołajewski z Błędowa a Zastępcą Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin z powiatu grójeckiego i przysuskiego oraz stowarzyszenia i osoby z sektora gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” realizuje od 2014r. Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu LEADER. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało 1,785 mln. euro. W ramach naborów z tych środków jest wspierany rozwój lokalny poprzez min. wsparcie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń w realizacji projektów inwestycyjnych i „miękkich” w zakresie rozwoju społecznego i kulturalno-oświatowego.

7 lutego br., odbył się kolejny warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Wszyscy Razem”

W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, Członkowie Rady LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, poprzez przeprowadzanie warsztatu refleksyjnego. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, przeprowadzenie badania czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru,  a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” (gminy: Belsk Duży, Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miast nad Pilicą, Odrzywół, Pniewy, Potworów, Rusinów) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.