belka loga

Zaproszenie na Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem ”, w związku z zakończonym naborem wniosków nr 02/2018 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 21 maja 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mogielnicy.

belka loga

Klwów, dnia 10 maja 2018 r.

                                     

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działając na podstawie §19 ust. 4 punkt 8 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”, które odbędzie się w dniu 18.05.2018 r. (piątek) o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

belka loga

Dnia 16 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu współpracy Lokalnych Grup Działania. Na spotkanie przybyli przedstawiciele czterech LGD: LGD „Zapilicze”, LGD „Stowarzyszenie Dolina Pilicy”, LGD „Perła Jury”, LGD „Wszyscy Razem”. Tematem spotkania było omówienie i określenie warunków realizacji projektu współpracy. Inicjatywa jaką jest realizacja projektu współpracy obejmuje wspólne działania wszystkich czterech Lokalnych Grup Działania mające na celu: poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i Drzewiczki na obszarze w/w Lokalnych Grup Działania.

Wizyta delegacji Gminy Czarna w Pniewach

W piątek 2 marca br. w Urzędzie Gminy Pniewy gościła delegacja z Gminy Czarna. Gmina Czarna jest gminą rolniczą, położoną w zachodniej części województwa podkarpackiego i terytorialnie przynależy do powiatu dębickiego. Gminy posiadają wieloletni bogaty dorobek w dziedzinie współpracy partnerskiej. Jej działania stanowią najlepszy przykład współpracy gmin. Jest to zasługa dobrze działającego, aktywnego samorządu lokalnego gminy. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Zaprezentowano dobre praktyki realizowanych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Mieszkańcy Gminy Pniewy jak i sama Gmina aktywnie ubiegają się o środki pomocowe oraz uczestniczą w działaniach aktywizacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.

 

W dniu 20 lutego br. w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się warsztaty refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście rozmawiali nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział spotkaniu warsztatowym.