Sesja absolutoryjna

16 maja br., w Urzędzie Gminy i Miasta Nowego Miasta nad Pilicą odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”. Zaplanowany porządek obrad zawierał przede wszystkim przedstawienie sprawozdania stowarzyszenia za rok 2015, opinii Komisji Rewizyjnej oraz zmian w statucie stowarzyszenia.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” uzyskała 82,45 % punktów i została wybrana do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Agrotravel

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" uczestniczyła w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach.

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 30.12.2015 roku LGD ”Wszyscy Razem” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

W Sali konferencyjnej Biura Rady w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem członkowie zespołu określili cele ogóle i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w oparciu o wnioski wynikające z opracowanej na poprzednim spotkaniu analizy SWOT oraz na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców obszaru działania LGD.