Walne 2022

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Klwowie odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu i sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2021rok. Udzielono również absolutorium Zarządowi za poprzedni rok. Rok obrotowy zakończony został z zyskiem z działalności statutowej.

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem" działając na podstawie §19 ust. 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem", które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. ( środa ) o godzinie 15:00 w Klwowie - Zajazd Lwowski, ul. Opoczyńska 45 A, 26-415 Klwów.

belka logaSzanowni Państwo,

nasze LGD realizuje ważne badanie ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców gmin z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Wszyscy Razem". Wyniki ankiety posłużą ocenie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ukierunkują nasze działania w opracowaniu nowej strategii na lata 2021 - 2027.

Projekt Współpracy Międzynarodowej LGD Włochy-Polska

W dniach 23 -29 maja 2022r. odbyła się wizyta studyjno –szkoleniowa w ramach międzynarodowego projektu współpracy Polsko – Włoskiej, którego partnerem jest GAL ERNICI SIMBRUINI. Delegacja polskiej LGD „Wszyscy Razem” reprezentowana była przez przedstawicieli Zarządu, Rady oraz Samorządowców Gmin partnerskich z obszaru LGD „Wszyscy Razem”. Projekt współpracy finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warszat refleksyjny

W dniu 23.02.2022 r. odbył się jak co roku warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.), którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.