Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” wybrało władze na nową kadencje 2019-2023

            W czwartek 7 lutego b.r. w Gielniowie odbyło się walne zebranie LGD „Wszyscy Razem”. W programie było min. przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium dla Zarządu.

            W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół a zastępcą Joanna Kazimierska z Mogielnicy. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Marek Mikołajewski z Błędowa a Zastępcą Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin z powiatu grójeckiego i przysuskiego oraz stowarzyszenia i osoby z sektora gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” realizuje od 2014r. Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu LEADER. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało 1,785 mln. euro. W ramach naborów z tych środków jest wspierany rozwój lokalny poprzez min. wsparcie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń w realizacji projektów inwestycyjnych i „miękkich” w zakresie rozwoju społecznego i kulturalno-oświatowego.

7 lutego br., odbył się kolejny warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Wszyscy Razem”

W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, Członkowie Rady LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, poprzez przeprowadzanie warsztatu refleksyjnego. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, przeprowadzenie badania czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru,  a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” (gminy: Belsk Duży, Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miast nad Pilicą, Odrzywół, Pniewy, Potworów, Rusinów) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w związku z planowanym  naborem wniosków w zakresie działania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla operacji związanych z przedsięwzięciem” Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska” – Projekty Grantowe.  Szkolenie odbędzie się 8 stycznia 2019r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście nad Pilicą. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez pracowników  LGD „Wszyscy Razem”. 

 

 

belka loga

NABÓR FISZEK NA OPERACJE GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” zaprasza do składania fiszek projektów na operacje grantowe.

W najbliższym czasie LGD planuje ogłosić nabór na operacje grantowe w celu wyboru Grantobiorców i udzielenia im grantów. Nabór wniosków poprzedza zebranie fiszek projektowych. Na podstawie fiszek LGD opracuje ogłoszenie o naborze i ogłosi nabór wniosków o powierzenie grantu.

Granty są to operacje, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). Nazwa projektu grantowego planowanego do realizacji przez LGD brzmieć będzie Podnoszenie kapitału społecznego wraz z ochrona środowiska . LGD zamierza zrealizować jeden projekt grantowy na łączną kwotę 250 000 zł. W ramach tej kwoty udzielone zostaną granty. Na jednego grantobiorcę przewidziano pomoc w formie grantu w wysokości 25 000 zł. Planuje się udzielenie łącznie 10 grantów grantów po 25 000 zł.