Z przyjemnością informujemy, że 28 maja 2019 r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 10 projektów grantowych w zakresie „Podnoszenie kapitału mieszkańców, wraz z ochroną środowiska” o łącznej wartości 250 000zł. Na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń z powiatu grójeckiego i przysuskiego, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach drugiego naboru grantowego. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu –Marian Kmieciak witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 23 maja umowę o przyznaniu pomocy Nr 00026-6935-UM0720030/19 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Wszyscy Razem” z grantobiorcami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2019 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przedtwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 01/2018 dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności- Projekty Grantowe.

1konf2019W dniu 22.03.2019 r. Lokalna Grupa Działania  „Wszyscy Razem” uczestniczyła  w konferencji pod nazwą "Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku".

Spotkanie było zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Perły Mazowsza", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie. Omawiano na nim tematy dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, Dobrych Praktyk Przetwórczych i Kulinarnych. Kongres był połączony ze szkoleniem "Rolnik w sieci".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” wybrało władze na nową kadencje 2019-2023

            W czwartek 7 lutego b.r. w Gielniowie odbyło się walne zebranie LGD „Wszyscy Razem”. W programie było min. przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie Zarządu i udzielili z tego tytułu absolutorium dla Zarządu.

            W wyniku przeprowadzonych głosowań Stowarzyszenie wybrało nowe władze. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół a zastępcą Joanna Kazimierska z Mogielnicy. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został ponownie wybrany Marek Mikołajewski z Błędowa a Zastępcą Marek Klimek – Wójt Gminy Potworów. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin z powiatu grójeckiego i przysuskiego oraz stowarzyszenia i osoby z sektora gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie LGD „Wszyscy Razem” realizuje od 2014r. Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu LEADER. Na ten cel Stowarzyszenie pozyskało 1,785 mln. euro. W ramach naborów z tych środków jest wspierany rozwój lokalny poprzez min. wsparcie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorców, gmin i stowarzyszeń w realizacji projektów inwestycyjnych i „miękkich” w zakresie rozwoju społecznego i kulturalno-oświatowego.