belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2022 roku przybliża nas do osiągnięcia zamierzonych celów i wskaźników.

belka loga
W dniu 31 stycznia 2023 roku w Ostoi Huzara w Gielniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wszyscy Razem”, w którym wzięło udział 49 Członków.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia, Pan Marian Kmieciak, który zapoznał obecnych z celem spotkania oraz przedstawił porządek obrad.

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” przedstawia raport z ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Raport opracowany jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 oraz 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027

pdf Raport z ewaluacji

belka loga

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem" działając na podstawie § 19 ust 4 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem", które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. ( wtorek ) o godzinie 15:00 w Zajeździe Ostoja Huzara, ul. Piłsudskiego 97,26-434 Gielniów.

belka loga

Przewodniczący Rady LGD "Wszyscy Razem", w związku z zakończonym naborem wniosków nr 2/2022 – Zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020, zwołuje posiedzenie Rady w dniu 12 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 w biurze LGD „Wszyscy Razem”.